SBS Poron

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
 • ochrana osoby,
 • ochrana majetku a osoby pri preprave,
 • ochrana prepravy majetku a osoby,
 • zabezpečenie poriadku na  mieste zhromaždenia osôb ( verejné  zhromaždenia, slávnosti, športové podujatia alebo kultúrne podujatia ),
 • prevádzkovanie zabezpečovacieho a poplachového systému ( pult centralizovanej ochrany )
 • vypracúvanie plánu ochrany,
 • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste,

História

Naša firma vznikla v roku 1991. Za toto obdobie sme sa vyprofilovali v rámci západoslovenského regiónu na veľmi kvalitnú SBS s vysokým imidžom a kreditom.

V roku 1997 bola činnosť SBS výrazne upravená zákonom                      
č. 379 / 1997 Z. z. o činnosti a prevádzkovaní SBS. Naša firma ako jedna z prvých právnických SBS splnila všetky podmienky na udelenie licencie o prevádzkovaní SBS podľa tohto zákona a táto jej bola udelená dňa 3. 6. 1998. Na základe novelizácie zákona o súkromnej bezpečnosti na zákon č. 473 / 2005 Z. z., sme ako prví splnili všetky podmienky na ďalšie prevádzkovanie súkromnej bezpečnosti.

Naša firma sa zaoberá v prevažnej miere fyzickou ochranou majetku firiem a osôb. Zabezpečujeme ochranu firiem prevažne v Nitrianskom a Trnavskom kraji.

Naším prvoradým cieľom je komplexná ochrana stráženého majetku a zabezpečenie maximálnej spokojnosti našich klientov.

Ponúkame

 • Ochranu majetku na verejne prístupnom mieste,
 • Ochranu majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
 • ochranu osoby,
 • ochranu majetku a osoby pri preprave,
 • ochranu prepravy majetku a osoby,
 • zabezpečenie poriadku na  mieste zhromaždenia osôb ( verejné  zhromaždenia, slávnosti, športové podujatia alebo kultúrne podujatia ),
 • prevádzkovanie zabezpečovacieho a poplachového systému ( pult centralizovanej ochrany )
 • vypracúvanie plánu ochrany,
 • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste,

Zabezpečujeme

 • fyzickú ochranu:  
  • závodov,
  • podnikov,
  • výrobných hál,
  • stavieb a stavenísk,
 • dozor nad plynovými kotolňami a ich obsluhu,
 • fyzickú ochranu   v kombinácii s kamerovým systémom ( dodaným a montovaným v našej réžii ),
 • diaľkové monitorovanie  kamerových systémov
 • ochranu objektov  cvičenými strážnymi psami  ( s pravidelnou  aktiváciou – cvičným narušením v objekte a vykonaním zásahu služobným psom ),

Projekt ochrany objektu

V objektoch, ktoré zabezpečujeme fyzickou prítomnosťou pracovníkmi strážnej služby, vykonávame nasledovné činnosti:

 • kontrolu oprávnenosti vstupov zamestnancov,
 • kontrolu zamestnancov na požitie alkoholu a drog,
 • evidenciu a uvádzanie návštev,
 • kontrolu tašiek odchádzajúcich zamestnancov z práce,
 • kontrolu a evidenciu vozidiel a nákladu,
 • stráženie objektu obchádzkovou činnosťou (monitorovanie obchádzok on–line  v reálnom čase v operačnom stredisku (v prípade vynechania obchádzky okamžitá náprava)),
 • monitorovanie činnosti pracovníka strážnej služby kamerovým systémom on-line v reálnom čase v operačnom stredisku (v prípade neplnenia si povinností okamžitá náprava),
 • zabezpečovanie požiarnej a havarijnej bezpečnosti v mimo pracovnom čase odberateľa,
 • obsluhu a dozor plynovej kotolne,
 • odpratávanie snehu,
 • informačnú činnosť a obsluhu telefónnej ústredne,
 • ďalšie činnosti na požiadanie odberateľa, 

Kontrola

Active GUARD – elektronický on-line obchádzkový systém!


Nie viac ako 1% strážnych služieb na Slovensku prevádzkujeme Elektronický obchádzkový systém Active GUARD.


Toto zariadenie zabezpečuje kontrolu obchádzkovej činnosti strážnych pracovníkov okamžite on-line  a nepretržite pomocou bezkontaktných elektronických čipov, umiestnených celoplošne na jednotlivých kontrolných stanovištiach v stráženom objekte.


Pracovník pri obchádzke a kontrole objektu sa identifikuje na kontrolných stanovištiach  a zaznamenané dáta ( poloha a čas ) sú okamžite prostredníctvom GPRS siete prenášané do operačného strediska (do 5 sekúnd).


V prípade  vynechania obchádzky sa táto skutočnosť okamžite (do 5 sekúnd ) elektronicky  hlási v operačnom stredisku ako poplach, a následne sa realizuje náprava, resp. vysiela kontrola k stráženému objektu.


Active GUARD  má zabudovaný nárazový senzor. Ak sa pracovník šmykne, spadne a podobne, do 5.sekúnd máme v operačnom stredisku správu o nehode pracovníka v stráženom objekte.


Active GUARD má aj tlačítko „PANIK“.


Môže sa stať, že počas obchádzky nastane nepredvídaná situácia  (prepadnutie a pod.).  Po stlačení tlačidla „PANIK“ máme do 5 sekúnd v operačnom stredisku správu o prepadnutí  pracovníka v stráženom objekte ( poplachový červený riadok  „Poplach – PANIK“ + zvuková výstraha).


Priebeh obchádzkovej činnosti  v nami stráženom objekte je zaznamenávaný Pultom centralizovanej ochrany a na požiadanie je možné poskytnúť údaje o obchádzkach (v elektronickej forme ) k nahliadnutiu odberateľovi.

Kontakt

SBS PORON s.r.o.
Podjavorinskej 15
934 01 Levice

Tel. : 036 62 273 97
Mob.: 0903 219 471
E-mail: poron@poron.sk, sbsporon@mail.t-com.sk 

 

Uchádzači o zamestnanie - vyplňte kontaktný formulár.

Meno:
Email:
Telefón/mobil:

Ako sa k nám dostanete?